GündemKeşan

Keşan Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı 2. oturumu gergin geçti

Keşan Belediyesi Meclis toplantısına 2020 yılı Denetim Komisyonu İnceleme ve Araştırma raporu damga vurdu. Raporun okunmasının ardından ‘tenkit ve öneriler’in görüşülmesi sırasında mecliste tansiyon yükseldi.Keşan Belediye Meclisi Nisan ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu bugün tamamlandı. Bir önceki mecliste görüşülen 2020 yılı Denetim Komisyonu İnceleme ve Araştırma raporu bu mecliste okundu. Keşan Belediyesi’nin 2020 yılı gelir-gider ve tahsilatlarının incelendiği ve komisyonda komisyon üyeleri tarafından rapor düzenledi.Mali Hizmetler Müdürü Levent Keçimen tarafından okunan raporun ardından sözü komisyon üyesi Banu Saygı aldı. Tutulan rapor hakkında tenkit ve önerileri okuyan Saygı, şu ifadeleri dile getirdi:

Tenkit ve öneriler

“1- 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre, kamu kurumlarının açtıkları ihalelerde, doğrudan temin yöntemiyle yapacakları alımlarda, alımlara ilişkin olarak konulan toptan ödeneklerin ancak yüzde 10 oranındaki tutarı doğrudan temin yöntemi kullanılarak karşılanabilir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 21/f ve 22/d maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz. Keşan Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın 03 ve 06 bölümlerinde bulunan ödenekler toplamı, 107.394 197,66 TL olup yüzde 10 oranındaki tutarı doğrudan temin yöntemi sinirini aşmıştır. Keşan Belediyesi tarafından kamu ihale Kurulundan uygun görüş alınmamıştır.

2- Işlerin kısımlara bölünemeyeceği 4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, 22/(d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımlan ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle veya farklı müdürlükler tarafından, ayni Kanunun 22 /(d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykirilik teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı (Gnl. Tebl. 22.5.1.2. md.)Ancak, Keşan Belediyesi 19 uncu maddeye aykin davranarak bazı firmaların ihalelerinde açık ihale usulü ile temini gerekirken, 22 d bendine göre teminini gerçekleştirmiştir.

3-Keşan Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde 3194 sayili imar Kanunun 32’nci maddesi gereği ruhsatsız/ruhsat ve eklerine aykırı yapıldığı belediye fen elemanlar tarafından tespit edilen 375 yapıya yapı tatil zapti tutulduğu,ruhsata aykırı yapıların bulunduğu ve bunlar hakkında işlem yapılmadığı incelenmiştir. Bu konu ile ilgili 01/09/2019 tarihli Içişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişinin Teftiş Raporunda da tenkit yapilmiştir.

4-03/05/2018 tarihinde Keşan Belediye Başkanlıği ile Ceylan Yapı Çağlayan Ceylan arasında Sahipsiz Sokak Hayvanları Için Geçici Bakımevi yaptırılması işine ait ihalenin sözleşmesi imzalanmış Sözleşme bedeli KDV hariç 1.350.000,00.TLdir. Çağlayan Ceylan taahhüt ettiği işi zamanda bitiremeyince belediye tarafından16/09/2020 tarihinde sözleşme feshedilmiştir.13/11/2020 tarihinde yeniden ihale yapılmiş olup; 20/11/2020 tarihinde Keşan Belediye Başkanlığı ile Murat Vural arasında Sokak Hayvanları Bakımevi ikmal inşaatı yaptırılması işine ait ihalenin sözleşmesi imzalanarak, aynı gün yer teslimi yapılmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 1.083.478,49.TLdir, 15/12/2020 tarihinde 528.468,05.TL tutarında ki ilk hakkediş düzenlenmiştir. Hakkediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ceylan Yapı Çağlayan Ceylana ait sözleşmeyi belediye feshettiğinde burası ile ilgili yapılan işin herhangi bir tespit yapılmamış ve tutanak tutulmamıştır. İşin kaçta kaçının tamamlandiği konusu belirsizdir. Komisyonumuza, belediye veteriner işleri müdürlüğü tarafından verilen bilgiler ışığında; Çağlayan Ceylan tarafından işin yüzde 80’inin tamamlandığı, bitirildiği kalan işin Murat Vural tarafından yapıldığı tamamlandığında ödenen para ise 1.083.478,49.TLdir söylenmiştir. İşin yüzde 80 tamamlandığında ödenen para 1.350.000,00.TLdir. İşin yüzde 20’si tamamlandığında ödenen para 1.083.478.49 TL’dir.

5-Keşan Belediyesi ile Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası arasında düzenlenen mezbahanın işletilmesi protokolünde 31.07.2019 tarihinde sona eren protokol de ortak hizmet katkı payı aylık net 11.000,00.TL iken, 01.08.2019 tarihinde yapılan yeni protokol de ortak hizmet katki payı aylık net 7.500,00.TL ye düşürülmüştür.

6-idarece yapılan 2020/633712 IKANE ile ihalesi yapılan “KEŞAN İÇME SUYU, KANALIZASYON VE INSAATI YAPIM YAĞMUR SUYU HATLARININ BAKIM ONARIM VE YENİLEME maliyet belirlenmesindeki yapılan yanlış hesaplamadan dolayı IŞi” ihalesinde yaklaşık Keşan Belediyesi’nin zarara uğradığ tespit edilmiştir.İdarenin yaptığı yaklaşık maliyet hesabında sondaj usulü ile yapılan incelemede 4 adet iş kaleminin maliyeti 1.601.000,00 olarak belirtilmiştir.ihaleyi alan firma 4 adet iş kalemi için 211.000,00 TL alamayan 2 firma ise 74.000,00 ve 198.000,00 TL teklif vermişlerdir.Bu örnekten de anlaşılacağı gibi yapılan maliyet hesabının yanlışlığı ortaya çıkmıştır.

7-Encümenin 26.01.2021 gün ve 2021/45 sayılı oy çokluğu ile alınan kararı ile su ve kanalizasyon müdürlüğünün bünyesinde bulunan 22 FG 737 plakali kombine kanal açma ve temizleme aracının yukarıdaki belirtilen ihaleyi alan firmaya herhangi bir fiyat araştırması yapılmadan ve işin önceliği düşünülmeden kiralandığı tespit edilmiştir.

8-Idarece yapılan2020-633712 IKN ile ihale edilen işten kısa bir süre önce su ve kanalizasyon müdürlüğüne yüklü miktarda imalat ve tamirat malzemesi alınmıştır. Bu yapılan alımların hangi gerekçe ile böyle bir ihale öncesi yapıldığı anlaşılamamıştır.”

Tenkit ve önerilerin ardından cevap ve söz hakkını gündem maddelerinin görüşülmesinin sonuna bırakan Mustafa Helvacıoğlu, yönetilen tenkit ve öneri şu ifadelerle yanıtladı:

“Hiç mi aynaya bakmadınız?”

Helvacıoğlu Denetim Komisyonu raporuna istinaden şunları söyledi: “Ödenek limitini %10 geçtiğimizi söylüyor ve tenkit ediyorsunuz; bunu tenkit ederken hiç mi aynaya bakmadınız” Son 5 yılı anlatayım; bu bahsettiğiniz %10 limit ile ilgili 2019 yılından önceki 5 yıllık sürece hiç baktınız mı? Bunun hiç uygulanmadığını görmediniz mi? O dönemde ki denetim komisyonunda sizler yok muydunuz? Yok muydunuz Feridun Bey? Yok muydunuz İbrahim Bey? Son 5 senelik denetim raporlarında niye bunları yazmadınız? 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. Maddenin ‘ı’ bendi tebliğini okursanız bu tenkitin ne kadar boş olduğunu görürsünüz. Kaldı ki bütçe yükselmesine rağmen hala bu limit arttıysa da Belediyede bir o kadar da iş yapıldığı anlamına gelir. Siz ne kadar tenkit ederseniz edin, Keşan’a ve Keşan halkına hizmet edilmesini durduramayacaksınız. Bu doğrudan teminlere gelince; bu soruyu soran arkadaşlara da son bir sözüm var, bu alımların hepsi şeffaf, kayıtlı ve hepsi raporludur. Döneminizdeki gibi; formaliteden iki yan teklif ile doğrudan temin hiç yapmadık, yapmayacağız da! Bizim dönemimizde doğrudan temin ile zengin olan firma yok, onu da bilesiniz! Önceki dönem ve bizim dönemimizdeki bütün doğrudan temin kayıtları da elimizde. Zamanı gelince bunu halkımıza anlatmasını da biliriz. İhale işlerinin kısım kısım yapılamayacağını yani kısımlara bölünemeyeceği sorusunu sormuşsunuz. Çok talihsiz bir soru doğrusu. Kızacaksınız ama yine geçmiş ile cevap vereyim; döneminizde, 1 tane park yaptırmaya kalkmışsınız, ihale etmeniz gereken bu parkı 70 tane doğrudan temin ile yapan siz değil misiniz? 1 işi 70 kısıma ayırarak rekor kırmışsınız. Bu tenkit ettiğiniz madde konusu ile ilgili siz siyasi yöneticiler, öyle hatalar yaptırmışsınız ki, Belediye personelinin bile yargılanmasına sebep olmuşsunuz. Davalar hala sürüyor! Hala sizin dağınık işlerinizi topluyoruz. Trafik sigortalarından yedek parçaya, araç lastiğinden cenaze levazımatına ve peyzaj düzenlemelerine kadar kanun hükmüne uyarak doğrudan teminden ihale yöntemine çeviren anlayış da bizim dönemimizdir. Bu soruları bize sorarken hiç mi geçmiş 30 yıla bakmıyorsunuz?3. Tenkitinize bakıyorum da evlere şenlik bir soruyla daha karşı karşıyayız. 2020 yılı içerisinde 375 yapıya tutanak tutulduğunu söylüyorsunuz. 375 adet işlem gören dosya sizin dediğiniz gibi 2020 yılına ait değil. 2003-2020 arasındaki 17 yıla ait. 2 yıldır görevdeyiz, kalkmışsınız 17 yılın hesabını soruyorsunuz. Kendi döneminizin hesabını bana niye soruyorsunuz? Atıf yaptığınız 2019 tarihli müfettiş raporu zaten sizin döneminizi denetledi. Belediyenin son yıkım ihalesi 2013 yılında yapılmış ama yapılmış da ne olmuş? Bunun da cevabını halkımıza siz verirsiniz. Şimdi biz ne yapıyoruz; önümüzdeki ay yıkım ihalesine çıkıyoruz,

4. denetim sorunuza gelince; Soru şu: diyorsunuz ki 285 bin TL’lik işi neden 1 milyon 80 bin TL’ye verdiniz? Aslında çok açık ama ben yine de sizlere cevaplayayım; az önce de ifade etmiştim, bir yandan da geçmişten kalan sizin dağınık işlerinizi de toparlıyoruz bu da o işlerden biri. Yeni barınak ihalesi iş artışı dahil

“1 milyon 485 bin TL” olarak 2018 yılında ihale etmişsiniz. Geçen 2 senede ihalenin ancak yüzde 80’i gerçekleşmiş ve firma işi tamamlayamamış. Yani işin; 1 milyon 200 bin TL’lik bölümü gerçekleşmiş. Kalan %20’lik bölüm olan 285 bin TL yerine neden 1 milyon 80 bin TL’ye ihale ettiğimizi açıklayalım. Bir: 212 bin TL maliyeti olan 5 bin m2 ihale dışı ekstra kilit taş alınmıştır. Gidip görseydiniz 5 bin m2 daha kilit taş olduğunu inceleyebilirdiniz. İki: gidip inceleseydiniz, ihalede olmamasına rağmen doğal yaşam alanlarının 202 bin TL maliyetli galvenizli tel ile ayrıldığını görürdünüz. Üç: Denetlerken hesaplasaydınız, ilave sıva ve boya işleri bedelinin 181 bin TL. olduğunu görürdünüz. Hesap sorduğunuz %20’lik kalan işlerin 2018-2020 yılı maliyet ve enflasyon farkını bir muhasebeciye hesaplatsaydınız 188 bin TL olduğunu size anlatırdı. Pazarlık usulü ihalemizi 1 milyon 83 bin TL’ye gerçekleştirdik. Tüm bu ekstra maliyetler bizim hayvan barınağına sizlerden biraz daha farklı bir vizyonda bakmamızdan kaynaklanıyor. Sadece hayvanların kapatıldığı değil, özellikle çocuklarımızın oraya gidip hayvan sevgisi kazanabileceği bir yaşam alanı oluşturma vizyonunu ortaya koyduk. Son olarak diyorsunuz ki; ’20 Kasım’da yer teslimini yaptınız. 15 Aralık’ta hakedişi yaptınız’ yani ‘Neden bu kadar hızlısınız’ diye soruyorsunuz. Siz alışkın değilsiniz bu hıza biliyoruz, 2 yılda barınak yapmaya çalışmışsınız onu da bitirememişsiniz. Şimdi 25 günde hak ediş verdik diye bunun altında bir şey arıyorsunuz. 25 günde çok iş olur; alışkın değilsiniz. Bu memlekette; Sağlık Bakanlığımız 45 günde; bin yataklı hastane yaptı. Siz 25 günden bahsediyorsunuz. 25 günde barınakta ne işler olduğunu görmediniz ki! Millet İttifakı’na soruyorum, hanginiz gidip hayvan barınağımızı ziyaret etti? İlk hakedişi 25 günde hem doğru yaptık hem de yılsonu itibariyle hibe hakkımız kaybolacaktı, o nedenle hem işi yürüttük hem de Tarım Bakanlığı’mızdan kazandığımız hibemizi aldık. 350 bin TL civarındaki hibemizi de belediyemize kazandırmış olduk. Kimse merak etmesin, halkımızın parasının 1 TL’si heba olmuyor, olmayacak. 1 tane şaibeli ihalemiz olmadı, olmayacak. Biz; Türkiye’de 1. sırada olacak kadar şeffaf belediyecilik yapıyoruz. 5. sorunuzda Keşan Belediyesi ile Mezbaha Protokolünde aylık kira 11 bin TL iken neden 7 bin 500 TL’ye düştüğünü sormuşsunuz. Yani kira miktarı neden 3 bin 500 TL aşağıya düşürüldü demişsiniz. Ne iyi oldu da bu soruyu sordunuz… Mezbahadan 30 yıldır su parası almamışsınız. Protokol yaparken su parası almaya karar verdiğimizde kira indirimini de 11 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye düşürme kararı aldık. Ayda 3500 TL kira indirimi zarar gibi görünse de, aylık 12 bin 900 lira su parası alarak belediyeyi 9 bin 400 TL zarardan kurtardığımızı biliniz. Geçmiş dönemde su parası almayarak belediyenin ve Keşan halkının zarara sokulduğu da keşke denetlenseymiş. Sizin döneminizin dağınıklığını toplamaktan bir hal oluyoruz. 3 bin 500 TL’nin hesabını soruyorsunuz ama aylık 9 bin 400 TL yani 3 kat geliri zamanında görmezden gelmişsiniz. Nasıl da işinize gelen taraftan bakıyorsunuz. Siyaset yaparken bile 5 dakikada karar veriyorsunuz. 6. burada diyorsunuz ki; söz konusu ihale de yaklaşık maliyeti yanlış hesapladınız? Bu sorudaki yanlışınızı da biz düzeltelim siz mi denetliyorsunuz, biz mi denetliyoruz anlamış değilim. İddianızdaki sondaj usulü hesaplama yanlıştır. Böyle bir dosyada sondaj usulü denetim yapılmaz. Bir ihalede yaklaşık maliyeti belirleme yöntemlerinden biri de; ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan teklif alınarak ortalaması belirlenir. Bu; belediyenin ihale hazırlama yöntemidir. Sonuca gelelim: Söz konusu ihaleye katılan 8 firmanın vermiş olduğu geçerli teklifler canlı yayında yayımlanmıştır ve yine canlı yayında değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçta da kamu yararı olduğu aşikardır. 15 milyon 800 bin TL’lik ihale, 11 milyon 320 TL’ye en düşük teklifi veren ve evrakları geçerli olan firmaya verilmiştir. %35 kırımla Belediyemiz ve Keşan halkı tasarruf etmiştir. İhaleye katılan 8 firma hak kaybı ile herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Sizin sorunuz sorun olsaydı. Bu büyük ihalede kaybeden 8 firmadan itiraz gelmez miydi sizce? Çamur at izi kalsınla olmaz bu işler. Bize çamur yapışmaz. Kıymetli Millet İttifakı siz de bu ihale dosyası var ama ben bu dosyayı yine de size ileteceğim. Daha iyi inceleyin diye. 7. Denetim sorunuzda; Belediyenin aracı taşeron firmaya neden ayda 8 bin 100 TL’ye ‘fiyat araştırması yapılmadan’ verildi diyorsunuz. Arkadaşlar; bir tane doğru tenkit yapın lütfen. Bizim vaktimiz bunlara cevap vermekle geçmemeli. Bunları bilerek mi yapıyorsunuz. Yoksa hata mı yapıyorsunuz. İnanın anlayamıyorum. Bu asılsız tenkiti de yine cevaplamak zorunda kalıyorum. Müsaadenizle bunu da tane tane anlatayım; 2 yıllık belediyeci olmamıza rağmen, sizin 30 yılınızdan daha çok tecrübe edindiğimizi de herkesin huzurunda söyleyebilirim. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı tüm Türkiye takdirle izliyor. Gelelim konuya; kanal açma ve temizleme aracını sizin deyişinizle; ‘fiyat araştırması yapmadan ihalesiz peşkeş çektiniz’ diyorsunuz. Birincisi; fiyat araştırması olmadan zaten ihaleye çıkılamaz. Bunu bilesiniz: Biz tüm Türkiye’ye Basın İlan Kurumu vasıtasıyla 5 Şubat 2021 tarihinde ihale duyurusu yapmışız. İkincisi; ilgili alanda faaliyet gösteren 3 farklı firmadan yaklaşık maliyet çalışması yapılmıştır. Üçüncüsü; yaklaşık 10 yaşında olan bu aracımızın piyasa değeri 250 bin TL civarındadır. Şimdi size soruyorum; yatan ve atıl vaziyette duran bir aracın 3 yıldaki kira geliri ile arabanın tam değerini kazanabilir misiniz’ Üstelik tüm bakım, akaryakıt, operatör ve amortisman giderleri de kiralayana ait olacak. Biz her işimizde olduğu gibi bu işte de ayağımızı sağlam basarken, siz bugüne kadar ihalesiz verdiğiniz gayrimenkullerin elektrik ve su faturalarını belediyeye ödettiğinizi nasıl unuttunuz? Biz 2 yılda öyle bir belediye olduk ki; sanayide rehin bıraktığınız araçları kurtardık. Hurdaya ayırdığınız araçları hizmete kazandırdık. Hiç mütevazı olmayacağız, 24 ayda 39 tane araç kazandırarak 88 olan araç sayısını 125’e çıkardık, yaş ortalamalarını yükselttik. Siz bunlarla uğraşacağınıza 24 aydır, bir proje getirseydiniz de halkımıza faydanız olsaydı. Son tenkitinize gelelim; Diyorsunuz ki; arıza bakım onarım işine çıkmadan önce neden yüklü miktarda imalat ve tamirat malzeme alımı yaptınız. Bu alım 25 Haziran’da ihaleye çıkılmış ve 398 bin TL’ye sonuçlandırıldığını biliyor musunuz? Oysa taşeron ihalemizin başlangıcı 7 ay sonra, yani 2021 Şubat ayıdır. Biz bu mal alımını 1 yıllık öngörümüz ile yaptık. Aksi takdirde niyetimiz bozuk olsaydı, bu 7 ayı onlarca doğrudan temin ile yani sizin değiminizle; ‘yandaşlarımızdan alarak’ geçirirdik. Bu arada; söz konusu altyapı sarf malzemeler 2020 yılı temmuz ayından itibaren ilçemizde ve mücavir alanlarımızda su ve kanalizasyon ile ilgili tamir, bakım ve onarım işlerinde kullanılmıştır. Kalan malzemeleri soruyorsanız; sayımı yapılarak, depolarımızda muhafaza ediliyor. İhale kapsamında da idare malı malzeme olarak kullanılıp birim fiyattan düşülüyor. Şeffaf belediyeciliği uygulamakta kararlıyız. Her şeyi; halkımızın gözü önünde anlatmaya ve yapmaya devam edeceğiz. Canla başla 2 yıldır çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımızın bir lirasını heba etmeyeceğiz. Her şeye rağmen 2 yıldır neleri yaptığımızı, nelerin de yaptırılmadığını halkımızın takdirine bırakıyorum. Bu arada da İYİ Partili dostlarıma sesleniyorum, biyokütle enerjisi konusunda yatırıma destek verdiniz, Keşan’ın yatırım almasını sağladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen Cumhuriyet Halk Partili ortağınızın, her kararına uyarak, Keşan’ın kaybetmesine sebep olmayı

“Yılların getirdiği yaraları bu yönetimin üzerine atılmasını doğru bulmuyoruz”

Helvacıoğlu’nun sözlerinin ardından sıra grup başkanlarına geldi. AK Parti grubu adına konuşan Nehir Gergin, komisyondan çıkan ‘tenkitleri’ doğru bulmadığını söyledi. Bunları ‘tehdit’ olarak algılandığını belirten Gergin, şu ifadeleri kullandı: “Denetim Komisyonu’nda sosyal medya siyaseti yapmayın. İfadeyi doğru yerde, doğru seçelim; doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Denetim raporu yazılmadan önce bunlar konuşulsaydı , bu polemiklere belki de gerek kalmayacaktı. Buradaki mesele, vatandaş için sanki gazeteye manşet atarcasına rapor yazmak. Pandemi nedeniyle belediyenin alacaklarından vazgeçtiği, gelirlerinin düştüğü, elde edilenleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı yazılmamış. Denetim komisyonu hiçbir şekilde bunları dile getirmiyor. Yılların getirdiği yaraları bu yönetimin üzerine atılmasını doğru bulmuyoruz. Vatandaşı ilgilendiren konuları siyasete alet edip çıkmaza sokmayı doğru bulmuyoruz.”

“Zarar 3 yılda 6-7 milyon TL”

Gergin’in ardından sözü, CHP grup başkanı Feridun Tümer aldı. Denetim Komisyonu çalışmaları sebebiyle üyelere teşekkür eden Tümer, raporda yazan bazı maddelerin ayrıntılarına inerek, ihalelerde hatalar yapılığını ifade ederken, sözlerinin sonunda “Söylediklerime gocunmayın. 3 yılda Keşan Belediyesi’nin 6-7 milyon lira zararı var. Ben sizin gibi geçmişe değil, rakamlarla konuşurum. Siz de çalışsın bunlara cevap versin” dedi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu