Genel

Keşan Belediye Meclisi yarın toplanıyor

Keşan Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı 6 Ekim 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Uzun bir süredir meclis gündemini meşgul eden ve tartışmamalara neden olan içme ve kullanma suyu konusu tekrar görüşülecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantı, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde:

1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 19/08/2021 tarihli yazısı ile ‘Keşan Kent Müzesi Restorasyon ve Teşhir Tanzimi’ işinin gerçekleşmesine ilişkin iş birliği yapılması yönünde protokol yapılması Makam oluru ile uygun görülmüştür. Protokol kapsamında gönderilen 5.000.000,00TL (beşmilyontürklirası) maddi hibenin kabulünün yapılması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

2. Belediyemiz ile kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Yeşilay Derneği arasında, 5393 sayılı Kanunun 75/c maddesi hükümleri dahilinde, ilçemizde uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığının sona erdirilmesi ile bağımlılığı bulunan vatandaşların rehabilitasyonunun sağlanması için kamu yararına hizmet üretilmesi amacıyla ortak işbirliği protokolü düzenlenmesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulması için yer temini ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan hususların (taşınmaz kiralama, kira bedeli ödenmesi, dernek ve diğer özel kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalanması gibi) yerine getirilmesi amacıyla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na yetki verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eski İtfaiye binasının bulunduğu alanda katlı otopark, kütüphane ve gençlik merkezi projemizin yapımı finansmanında kullanılmak amacı ile;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstasyon mahallesi (tapu kaydı Merkez mahallesi) 100 ada 81 parselde kayıtlı 10.193,74m2 taşınmazın (imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanında kalan) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine istinaden taşınmaz alımına, satımına, trampasına karar verme yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu, yine aynı kanunun Encümenin Görev ve Yetkileri başlığı altında bulunan 34.maddesi (g) bendinde ‘Belediye Encümeni; Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak ile görevlidir’ denilmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 100 ada 81 parselde kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 28.09.2022 gün ve 31821 sayılı yazısına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi Dutluk Caddesi No.1/ 16 adresinde bulunan Deponun (160m2); 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıla kadar Kiralama İhalesine

çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İspat Cami Mahallesi Sanayi Sitesi 13.blok önü Vatan Caddesi üzerinde bulunan (1.590m2) parkın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeni Mahalle Dr.Ali İhsan Çuhacı Caddesi üzerinde bulunan, 4 Ekim 2022 tarihinde açılışını yaptığımız imar planlarında park alanında kalan (750m2) Petpark’ın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

7. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden alınan 26.08.2022 gün ve 30101 sayılı yazıya istinaden 2022 yılı bütçelerinde öngörülenin ötesinde beklenmeyen yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranları ve döviz kurlarında görülen artışlara bağlı olarak personel giderleri, sosyal güvenlik giderleri, su alımları giderleri, elektrik giderleri, kanalizasyon ve tesis yapım giderleri, TL cinsinden diğer iç borç faiz giderleri, iller bankasına verilen paylar ve diğer hizmet alımları ödenek gider kalemlerine 63.068.000,00 (altmış üç milyon altmış sekiz bin) TL ek ödenek ihtiyacı olduğu belirtilmiştir.Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre personel maaş ödemeleri ile ilgili bütçe kalemlerimize Ek Bütçe tanımlanmasına ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

8. Eylül ayı Meclisimizce görüşülen ve komisyona havale edilen İlçemiz ile mücavir alanlarımızda kullanılan içme ve kullanma suyu ücret tarifelerinin güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

9. Mustafa Kemal Paşa mahallesi, 1026 ada 1 numaralı parselin 1984 yılında onaylanan imar planında (A-3) olan yapılaşma koşulunun 2017 yılında onaylanan imar planı ile (A-2) değiştirildiği görüldüğünden plan değişikliği yapılması talebine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

10. Yeni Pazar Yeri yapılması amacıyla İspat Cami Mahallesi 1762 ada 3-4 parsellerin plan değişikliği yapılmasına ait ilgili komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

11. İlçemiz İstasyon Mahallesi Plan Değişikliğine askı süresi içinde gelen itiraz dilekçeleri ile ilgili komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir

12. İlçemiz İspat Cami Mahallesi, Büyük Cami, Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde yaklaşık 115 hektarlık alanda 18.madde uygulaması yapılması amacıyla İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 1.500.000tl (bir milyon beşyüz bin tl) kredi alınması talebinin Meclisçe görüşülmesidir

13. İlçemiz Paşayiğit mahallesinde 9 yıl Muhtarlık yapmış olan Merhum Şaban Akkaya’nın isminin Paşayiğit Mesire Alanı’ na verilmesi talebinin Meclisçe görüşülmesidir.

Dilek ve Temenniler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu