Genel

Keşan Belediye Meclisi Toplantısı 1 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek

Keşan Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan toplantısı 1 Eylül 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak toplantı, saat 15:00’te başlayacak.

Toplantıda ele alınıp karara bağlanacak maddeler şöyle;

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bütçesinde bulunan ilgili gider kalemleri ile Özel Kalem bütçemizde bulunan ilgili gider kalemlerine Ek Bütçe tanımlanması talebi ile ilgili konunun Meclisçe görüşülmesidir.

2. Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Zabıta ve İtfaiye Personeline 2022 yılı Temmuz ayından itibaren verilecek olan fazla çalışma ücretinin güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe ele alınmasıdır.

3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 22.08.2022 gün ve 29818 sayılı yazısına istinaden İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesi Dr. İhsan Çuhacı Caddesi No.17 adresinde bulunan 1472 adada kayıtlı 7,928m2 park alanı ile Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Caddesi No.1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E adreslerinde bulunan işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden alına yazıya istinaden yeni pazar yeri yapılması amacıyla İspat Cami Mahallesi, 1762 ada, 3-4 parsellerin plan değişikliği talebinin Meclisçe görüşülmesidir.

5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aşağı Zaferiye Mah. 904 ada 2 parselde kayıtlı 429 m2 taşınmazın bitişik parselinde bulunan 904 ada 12 parselde kayıtlı taşınmaz sahibi 12.08.2022 tarihinde Belediyemize müracaat ederek 15521 sayılı dilekçesinde, evinin bitişik parseli olan ve mülkiyeti Belediyemize ait 904 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazı mülkiyetine dahil edip müştemilat kısmı olarak değerlendirmek istediğini, Belediyemize ait taşınmazın ihaleye çıkartılması halinde satın almak için kendisinin de talip olacağını talep etmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 904 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale usulü ile satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

6. Keşan Belediye Başkanlığının 03.03.2022 gün ve 2022/42 Sayılı Meclis Kararıyla Komisyona Havale edilen “Keşan Belediye Başkanlığı Toplu Taşıma Sisteminde bulunan 6 (Altı) adet Toplu Taşıma hattının ve bu hatlarda çalışacak 93 adet Ticari araç plakalarının 10 yıl süreyle kiralanması hakkındaki Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesidir.

7. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden alınan 26.08.2022 gün ve 30101 sayılı yazıya istinaden 2022 yılı bütçelerinde öngörülenin ötesinde beklenmeyen yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranları ve döviz kurlarında görülen artışlara bağlı olarak personel giderleri, sosyal güvenlik giderleri, su alımları giderleri, elektrik giderleri, kanalizasyon ve tesis yapım giderleri, TL cinsinden diğer iç borç faiz giderleri, iller bankasına verilen paylar ve diğer hizmet alımları ödenek gider kalemlerine 63.068.000,00 (altmış üç milyon altmış sekiz bin) TL ek ödenek ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre bahse konu bütçe kalemlerine ek ödenek verilmesinin Meclisçe görüşülmesidir. belirtilen yazıya istinaden personel maaş ödemeleri ile ilgili bütçe kalemlerimize Ek Bütçe tanımlanması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

8. S.S. 129 No.lu Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin şehir içi ulaşım ücretlerinin güncellenmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

9. Keşan Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 18.07.2022 tarihli yazısı ile ilçemiz Keşan Yerlisu Köyünde bulunan kapanmış ilkokulun 2022-2023 Eğitim Öğretim yılından itibaren gerekli tadilatlar yapıldıktan sonra “Köy Yaşam Merkezi” olarak öğrencilerimize faaliyette bulunacağı, okulun bahçesinde çevre düzenlemesi ve okula gerekli tadilatların yapılması taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

10 Ağustos ayı Olağanüstü Meclis toplantımızda görüşülen ‘Keşan Kent Meydanı ve Millet Bahçesi ile ilgili plan tadilatına yapılan itiraz kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Belediyemize yapılan teklif; 213 ada 1 nolu parselin bitişiğindeki tescil harici alanın plan değişikliğinin yapılarak ‘askeri alan’ olarak değişikliğinin yapılması’ oy birliği ile kabul edilmişti. Bahse konu plan değişikliğinin onaylanması hususunun Meclisimizce görüşülmesidir.

11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yazısına istinaden Belediyemize sunulan dilekçeler ile Edirne ili Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi 1757 ada 1 parsel ile tescil harici alana ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve Edirne ili Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi 1757 ada 1 parsel ile Tescil harici Alana Ait 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliğine gelen itiraz ile ilgili komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir

12. İmar Müdürlüğümüzden gelen yazıya istinaden 26.06.2022 tarih ve 12855 kayıt sayılı dilekçe ile İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi 1135 ada 1 parselde bulunan Keşan Ticaret Borsası arsasının arkasında kalan 12 metrelik Kaşif Sokak’ ın kaldırılarak idari tesis alanının büyütülmesi talebi ile ilgili komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

13. Büyük Cami Mahallesi, 1408 ada 1-2-3 numaralı parsellerde zemin kat konut olan fonksiyonunun ticaret olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

14. Mustafa Kemal Paşa mahallesi, 1026 ada 1 numaralı parselin 1984 yılında onaylanan imar planında (A-3) olan yapılaşma koşulunun 2017 yılında onaylanan imar planı ile (A-2) değiştirildiği görüldüğünden plan değişikliği yapılması talebinin Meclisçe görüşülmesidir.

15. Aşağı Zaferiye Mahallesi, 861 ada, 7 numaralı parsele ilişkin parka bitişik parseller yönünden uygulanan 5 metrelik çekme mesafesinin kaldırılması ya da azaltılması yönünde plan değişikliği yapılması talebine ait komisyon raporunun görüşülmesidir

16. İstasyon Mahallesi Plan Değişikliğine askı süresi içinde gelen itiraz dilekçelerinin Meclisçe görüşülmesidir.

Dilek ve Temenniler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu