BölgeGündemHaberlerKeşan

Keşan Belediye Meclisi 6 Temmuz’da toplanacak

Keşan Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak olan toplantı, saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şu şekilde:

1. İlçemizde 01-06 Ağustos 2023 tarihleri arasında Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz Keşan Belediyesi 18. Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında başarılı olarak dereceye girecek olan sporculara Belediyemizce toplam 60.000,00TL (Altmış bin TL) nakdi ödül verilmesi konusunun meclis tarafından görüşülmesidir.

2. İlçemizde 24 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz Keşan Belediyesi 2. Saros Yarı Maratonunda  başarılı olarak dereceye girecek olan sporculara belediyemizce toplam 77.000,00TL (Yetmiş yedi bin TL) nakdi ödül verilmesi konusunun meclis tarafından görüşülmesidir.

3. Belediyemiz, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Gereği D13 grubunda değerlendirilmiş olup, ilgili Yönetmeliğin 11. maddesi gereği hazırlanarak EK’ te sunulan II sayılı Boş Kadro Değişikliği cetvelinde belirtilen 9400 unvan kodlu 1 adet 5 dereceli GİH sınıfı Hizmetli ünvanlı kadro ile 7825 unvan kodlu 1 adet 3 dereceli GİH sınıfı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (V.H.K.İ) ünvanlı kadro değişikliğinin yapılması hususunun meclis tarafından görüşülmesidir.

4. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15’nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında; ‘Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez’ hükmü ile belediyenin haczi mümkün olmayan gelirleri sayılmıştır. Ayrıca 5779 sayılı İL Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesinde; Belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak paylar ile diğer kanunlarda verilmesi öngörülen payların vergi hükmünde olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar da kanun ile vergi hükmünde kabul edildiğinden haczedilmesi mümkün değildir.

Belediyemizin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere açılmış olan, Türkiye Halk Bankası A:Ş: TR7400012009337000005 ıban nolu, TR040001200933700007000004 ıban nolu ve AJ001594 hesabın, kamu hizmetine tahsis edilmesi hususunun meclis tarafından görüşülmesidir.

5. S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasıdır.

6. S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasıdır.

7. 129 No.lu Paşayiğitliler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasıdır.

8. Belediyemiz Şehir Bandosu ekibinde görev yapan bando şefi ve erlerine 2023 yılı için uygulanan yevmiyelerin güncellenmesi hususunun meclis tarafından görüşülmesidir.

9. Sayıştay denetimleri kapsamında denetçilerin sözlü beyanları ve devamında cevaplandırılmak üzere başkanlık makamına iletilen taslak denetim raporunda belirtilen hususlar dahilinde, İlçemiz ile mücavir alanlarımızda kullanılan içme ve kullanma suyu ücret tarifelerinin güncellenmesi hususunun meclis tarafından görüşülmesidir.

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden gelen yazıya istinaden, dilekçe ile kurumumuza başvuruda bulunan vatandaşımızın Yeni Mescit Mahallesi 1151 ada, 2 numaralı parselin bahçe mesafelerine ilişkin plan değişikliği talebinin meclis tarafından görüşülmesidir.

11. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden gelen yazıya istinaden, dilekçe ile kurumumuza başvuruda bulunan vatandaşımızın İspat Cami Mahallesi 1830 ada, 4 numaralı parselin fonksiyon değişikliğine ait plan değişikliği talebinin meclis tarafından görüşülmesidir.

12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden gelen yazıya istinaden, Edirne ili, Keşan ilçesi, İspat Cami Mahallesi, 1778 ada, 1 parsel uygulama imar planı plan değişikliği hususunun meclis tarafından görüşülmesidir.

13. Mali Hizmetler Müdürlüğümüzden alınan 03.07.2023 tarihli yazıya istinaden, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2023 yılı içerisinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelerin herhangi bir yapım işi, mal alımı ve hizmet alımı giderlerine yeterli olacağı ve aktarımı istenilen tutarın kullanılmayacak olmasından dolayı, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 065702 gider kodlu hizmet tesisleri ödenek kaleminden 30.000.000,00TL (Otuz milyon TL) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün 065708 gider kodlu içme suyu tesis yapım giderleri ödenek kalemine aktarılması hususunun meclis tarafından görüşülmesidir.

14. Keşan Milli Emlak Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı ile ilçemiz Mecidiye köyü, Harmantepe mevkiinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait 766 parselde kayıtlı taşınmazın krokide işaretli 52.565,564 m2’lik alanda şezlong, wc, giyinme kabini, duş kabini ve büfe yapılmak üzere protokol kapsamında 10 yıl süre ile belediye başkanlığımıza kiralanması bakanlık makamınca uygun görülmüş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38’nci maddesi g bendine göre Keşan Milli Emlak Müdürlüğü ile 10 yıl süreli protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’na verilmesi hususunun meclis tarafından görüşülmesidir.

Dilek ve Temenniler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu