Genel

Keşan Belediye Meclisi 3 Kasım’da toplanacak

Keşan Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3 Kasım 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00’te başlayacak.

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde:

1. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüzden gelen 17.10.2022 gün ve 32912 sayılı yazıya istinaden İlçemizde altyapı çalışmaları için HDPE boru alımı işinde kullanılmak üzere Belediyemize İller Bankasının 11.10.2022 tarihli yazılarında 1.000.000,00TL (Bir Milyon Türk Lirası) hibe verildiği belirtilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Meclisin Görev ve Yetkileri“ başlıklı 18. Maddesinin (g) fıkrasında “şartlı bağışları kabul etmek Meclisin görev ve yetkisi dahilindedir“ denilmektedir. Bu bağlamda Belediyemizce HDPE Boru Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası (İlbank) A.Ş.’den verilen 1.000.000,00TL (Bir Milyon Türk Lirası) maddi hibenin kabulünün Meclisçe görüşülmesidir.

2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eski İtfaiye binasının bulunduğu alanda katlı otopark, kütüphane ve gençlik merkezi projemizin yapımı finansmanında kullanılmak amacı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstasyon mahallesi (tapu kaydı Merkez mahallesi) 100 ada 81 parselde kayıtlı 10.193,74m2 taşınmazın (imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanında kalan) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine istinaden taşınmaz alımına, satımına, trampasına karar verme yetkisinin Belediye Meclisinde olduğu, yine aynı kanunun Encümenin Görev ve Yetkileri başlığı altında bulunan 34.maddesi (g) bendinde ‘Belediye Encümeni; Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak ile görevlidir’ denilmektedir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 100 ada 81 parselde kayıtlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık ihale usulü ile satılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzden gelen 31.10.2022 tarihli yazıya istinaden Belediyemiz Teknik Hizmetler sınıfında bulunan bir adet 5. dereceli Tekniker kadrosunun kapatılarak yerine 3. dereceli Tekniker kadrosunun açılması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

4. Belediyemiz hizmetlerinde faaliyetine devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün, yakın zamanda Meclisimizin onayı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile benzer görevler ifşa ettiklerinden dolayı 01.01.2023 tarihi itibari ile kapatılarak, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz adı altında Çevre Koruma ve Kontrol birimi olarak görevine devam etmesi, Meclisimizce onaylandığı taktirde boşalacak olan Müdürlük kadrosu yerine aynı tarih itibari ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü kurularak, Park ve Bahçeler Müdür kadrosu ihdas edilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

5. S.S.129 No.lu Paşayiğitliler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin ulaşım ücret tarifelerinin güncellenmesi taleplerinin Meclisçe görüşülmesidir.

6. Zehra Poyraz Karadaş isimli vatandaşımızın 29.09.2022 gün ve 18597 sayılı dilekçesine istinaden, İlçemiz İzzetiye Mahallesi Zahireciler Cad. No.54/2 adresinde bulunan işyerinin içkili yerler bölgesine alınması talebinin Meclisçe görüşülmesidir.

7. İlçemizde konut alanlarında ruhsat aşamasında peyzaj projesi istenmesine ilişkin kıstasların belirlenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülmesidir.

8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze gelen 26.10.2022 gün ve 20373 sayılı dilekçe ile ilçemiz 493 adada imar yolu aksının değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği talebinin Meclisçe görüşülmesidir.

9. Belediyemizin 2023 yılı Performans Programının Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

10. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

11. Belediyemizce 2023 yılında uygulanacak Vergi, Harç ve Ücret Tarifelerinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu